Kalendarium - Parafia pw. Chrystusa Króla w Bydgoszczy

Parafia pw. Chrystusa Króla
w Bydgoszczy
Przejdź do treści

Kalendarium

Wspólnoty > Akcja Katolicka
Kalendarium AKCJI KATOLICKIEJ
w Parafii p.w. Chrystusa Króla w Bydgoszczy
12. 01.1993 r.
Ojciec Św. Jan Paweł II w przemówieniu do biskupów polskich wyraził potrzebę powołania na nowo Akcji Katolickiej w Polsce.

02.05. 1996 r.
Reaktywowanie Akcji Katolickiej w Polsce podczas 282 Konferencji Episkopatu Polski. Krajowym asystentem Akcji Katolickiej z ramienia Episkopatu Polski został ks. bp Piotr Jarecki.

24.11.1996 r.
Ksiądz Arcybiskup Henryk Muszyński podczas uroczystości Chrystusa Króla w naszej parafii zaapelował do ludzi świeckich o tworzenie
struktur Akcji Katolickiej w parafii.

08.12.1996 r.
Proboszcz parafii Chrystusa Króla, ks. prałat Henryk Berka, zwrócił się do wiernych o utworzenie “grupy inicjatywnej Akcji Katolickiej” w parafii.

09.12.1996 r.
Pierwsze spotkanie “grupy inicjatywnej AK”, na które przybyło 12 osób. Ksiądz proboszcz wprowadził zebranych w zagadnienie i przekazał materiały dotyczące zakładania AK.

23.12. 1996.
Drugie spotkanie “grupy inicjatywnej AK”, na które przybyło już 19 osób .
W spotkaniu uczestniczył ks. Krzysztof Redlak, asystent diecezjalny AK, który przekazał zebranym szereg informacji. Ksiądz proboszcz H. Berka zaproponował by wybrać tymczasowy Zarząd Grupy Inicjatywnej i wybrano na okres tymczasowy:
  • odpowiedzialnego – Zdzisława Rossę
  • zastępcę – Adama Suplickiego
  • sekretarza – Czesława Łopatkę
Ustalono terminy spotkań: co dwa tygodnie. Spotkanie zakończono Opłatkiem.

06.01.1997 r.
Na trzecie spotkanie przybyło ok. 40 osób. Henryk Klunder omówił dwa tematy:
“Dwie koncepcje Akcji Katolickiej” oraz “Cztery cechy Akcji Katolickiej”.
Podczas dyskusji zebrani wypowiadali się na temat kierunku działania Akcji Katolickiej.

10.03.1997 r.
Zespół w składzie: Jan Jankowiak, Bronisław Pastuszewski, Adam Suplicki – przedstawił swoje opracowanie pt. “Oddział AK w parafii – cele, zasady i formy działania”.
Na tej podstawie powołano 4 zespoły robocze i ich przewodniczących:
I. Zespół Formacyjny – przewodniczący Józef Kranc
II. Zespół Społeczno-Patriotyczny – przewodniczący Jan Jankowiak
III. Zespół Gospodarczo-Bytowy – przewodniczący Edmund Andrzejczak
IV. Zespół Informacyjno-Wydawniczy – przewodniczący Bronisław Pastuszewski

24.03.1997 r.
Hanna Marchlik wygłosiła pierwszą prelekcję formacyjną na podstawie książki “Duchowość Akcji Katolickiej”. Przewodniczący
zespołów omówili formy i zakres działania swoich grup.

07.04.1997 r.
Józef Kranc wygłosił prelekcję formacyjną pt. “Św. Wojciech – patron nowej ewangelizacji”. Omówiono program uroczystości w
naszej parafii ku czci św. Wojciecha przedstawiony przez Jerzego Wojciaka i Jana Jankowiaka .

21.04.1997 r. Wielki Dzień Akcji Katolickiej. Na dwa dni przed tysięczną rocznicą śmierci biskupa męczennika, pierwszego patrona Polski, Św. Wojciecha, w czasie uroczystej Eucharystii w Bazylice Prymasowskiej ks. Arcybiskup Henryk Muszyński erygował Akcję Katolicką Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Na uroczystość przybyło ponad dwustu członków grup inicjatywnych Akcji wraz ze swymi duchowymi opiekunami. Z naszej parafii przybyło 25 osób. Podczas uroczystości w katedrze gnieźnieńskiej działające w archidiecezji grupy inicjatywne przekształcone zostały w Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej i otrzymały swój statut jako publiczne stowarzyszenie świeckich Kościoła. Następnie nasz ordynariusz wręczył dekrety nominacyjne kościelnym asystentom Akcji. Diecezjalnym asystentem został ks. Krzysztof Redlak, a naszego parafialnego oddziału – ks. prałat Henryk Berka. Przed wyjazdem z Gniezna, cztery osoby z naszej grupy wzięły udział w rozmowie, przekazywanej na żywo słuchaczom Radia Św. Wojciech.

23.06.1997 r.
Wybory do Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Na podstawie art.42 statutu AK Archidiecezji Gnieźnieńskiej na zebraniu
wyborczym P.O.A.K. w naszej parafii wybrano:

a) kandydatów na prezesa P.O.A.K:
1. Suplicki Adam
2. Marchlik Hanna
3. Kranc Józef

b) kandydatów do zarządu P.O.A.K:
1. Klunder Henryk
2. Maćkowiak Janina
3. Jankowiak Jan
4. Pastuszewski Bronisław

c) Kandydatów do komisji rewizyjnej
1. Szeligowska Danuta – przewodnicząca
2. Andrzejczak Edmund – członek
3. Szczygielski Jerzy – członek

30.10.1997 r.
Dekretem N 5719/Abp/97 z dnia 30.10.1997 roku, Arcybiskup Henryk Muszyński mianował Adama Suplickiego Prezesem Zarządu P.O.A.K przy naszej parafii.

13.11.1997 r.
W dniu tym ostatecznie ukonstytuował się zarząd P.O.A.K w składzie:
1. Suplicki Adam – prezes zarządu
2. Marchlik Hanna – z-ca prezesa
3. Józef Kranc – z-ca prezesa
4. Klunder Henryk – sekretarz
5. Maćkowiak Janina – skarbnik
6. Jankowiak Jan – członek zarządu
7. Pastuszewski Bronisław – członek zarządu

Zgodnie z decyzjami podjętymi na początku 1997 roku, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej pracuje w czterech zasadniczych zespołach roboczych:
I. Zespół Formacyjno-Liturgiczno-Ewangelizacyjny – przewodniczący Józef Kranc.
Zadaniem zespołu jest formowanie chrześcijańskiego etosu laikatu za pomocą różnego rodzaju spotkań oraz przygotowywanie i organizacja zgromadzeń modlitewnych. Organizuje on też szkoleniowe spotkania związane z ważną w danym roku tematyką kościelną oraz pogłębiające znajomość problematyki religijnej.
II. Zespół Patriotyczno-Wychowawczy – przewodniczący Jan Jankowiak, a od kwietnia 2000 roku Henryk Wawrzyniak.
Zadaniem zespołu jest poszerzanie świadomości narodowej i historycznej parafian, a także praca z dziećmi i młodzieżą, nasycenie pracy treściami religijnymi i patriotycznymi.
III. Zespół Gospodarczo-Bytowy – przewodniczący Edmund Andrzejczak, a od 2001 roku Danuta Szeligowska.
Zadaniem zespołu jest niesienie pomocy osobom potrzebującym w naszej parafii, szczególnie pomoc rodzinom dotkniętym klęskami żywiołowymi i wypadkami losowymi, organizacja kolonii letnich dla dzieci z parafii, pozyskiwanie środków na te cele.
IV. Zespół Informacyjno-Oświatowy – przewodniczący Bronisław Pastuszewski, a od 2000 roku Krystyna Greń.
Zespół obsługuje za pomocą dostępnych środków przekazu prace wszystkich zespołów. Zajmuje się informacją o ważnych wydarzeniach kościelnych i parafialnych, współpracuje z gazetą parafialną “Wspólnota” i z prasą katolicką. Organizuje spotkania na forum publicznym.
Należy zaznaczyć, że każdy członek P.O.A.K. może pracować w różnych zespołach, lecz zobowiązany jest do pogłębiania swojej chrześcijańskiej formacji prowadzonej przez zespół pierwszy.
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Chrystusa Króla w Bydgoszczy działa na podstawie rocznych planów opracowywanych przez poszczególne zespoły. Podsumowanie pracy w danym roku odbywa się na walnym zebraniu sprawozdawczym (najczęściej w lutym następnego roku).
Przedstawiony zarząd P.O.A.K., wybrany w roku 1997, działał do dnia 22 listopada 2000 roku. W dniu tym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym podsumowano miniony okres, udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi oraz wybrano nowy zarząd P.O.A.K. Prezesem został Edmund Andrzejczak po otrzymaniu nominacji od Metropolity Gnieźnieńskiego, Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego w dniu 12.12.2000 roku. W wyniku wyborów ukonstytuował się zarząd P.O.A.K. w składzie.:
1. Andrzejczak Edmund – prezes zarządu
2. Marchlik Hanna – z-ca prezesa
3. Maćkowiak Janina – skarbnik
4. Klunder Henryk – sekretarz
5 Kranc Józef – członek zarządu
6. Greń Krystyna – członek zarządu
7. Jankowiak Jan – członek zarządu
8. Wawrzyniak Henryk – członek zarządu
Do komisji rewizyjnej wybrano:
1. Szeligowska Danuta – przewodnicząca
2. Łopatka Czesław – członek
3. Olszewska Klara – członek
W podanym składzie osobowym P.O.A.K działa do chwili obecnej.
24 lutego 2003 r.
Opracował: Henryk Klunder
Wróć do spisu treści