Działalność - Parafia pw. Chrystusa Króla w Bydgoszczy

Parafia pw. Chrystusa Króla
w Bydgoszczy
Przejdź do treści

Działalność

Wspólnoty > Akcja Katolicka
STATUT AKCJI KATOLICKIEJ
ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ
WSTĘP
Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła (por. KK, n. 33, DA, n. 20, DM, n. 15). Rację swego istnienia Akcja Katolicka znajduje w prawdzie o Kościele. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchii a Kościoła w realizowaniu apostolskiej misji należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła (por. Rz 16,3; Flp 4,3).
W naszych czasach wagę tej współpracy, będącej wyrazem nie tylko przynależności do Kościoła, ale bycia Kościołem podkreślił II Sobór Watykański i Magisterium Posoborowe. Także Ojciec Święty Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy „winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła” wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej, jako niezastąpionego środka formacji apostolskiej świeckich. Akcja Katolicka była w Polsce żywa i przyniosła wiele owoców. „Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna” (Przemówienie Jana Pawła II do biskupów polskich podczas wizyty „Ad limina”, 12.01.1993 r.).
Podejmując wezwanie Ojca Świętego, Ks. Arcybiskup Henryk Muszyński - Metropolita Gnieźnieński dnia 21.04.1997 r. powołał do życia Akcję Katolicką Archidiecezji Gnieźnieńskiej, która jeszcze bardziej włącza ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której mogą oni „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi” (KK, n. 33). Akcja Katolicka Archidiecezji Gnieźnieńskiej jest stowarzyszeniem, w którym katolicy świeccy mogą realizować to powołanie, jakie otrzymali na mocy sakramentów Chrztu i Bierzmowania (por. KK, n. 33).

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
Art. 1.
1. Akcja Katolicka Archidiecezji Gnieźnieńskiej jest, według Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK), publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i działającym na terenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej (kan. 312 par. 1 pkt. 2 KPK), a w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją kościelną (art. 34 ust. 1).
2. Akcję Katolicką Archidiecezji Gnieźnieńskiej eryguje Arcybiskup Gnieźnieński.
3. Akcja Katolicka Archidiecezji Gnieźnieńskiej rządzi się niniejszym statutem zatwierdzonym przez Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, a w sprawach dotyczących zaangażowania w ramach struktur krajowych Akcji Katolickiej odpowiednim statutem ogólnopolskim zatwierdzonym przez Konferencję Episkopatu Polski.
Art. 2.
1. Akcja Katolicka, jako stowarzyszenie ogólnopolskie, posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Akcja Katolicka Archidiecezji Gnieźnieńskiej, jako stowarzyszenie diecezjalne, nabywa osobowość prawną w trybie analogicznym jak stowarzyszenie ogólnopolskie.
Art. 3.
1. Siedzibą władz Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej jest Gniezno.
2. Siedzibą władz Akcji Katolickiej w Polsce jest Warszawa.
Art. 4.
Akcja Katolicka Archidiecezji Gnieźnieńskiej działa pod zwierzchnictwem Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, a Akcja Katolicka w Polsce działa pod zwierzchnictwem Konferencji Episkopatu Polski (kan. 315 KPK).
Art. 5.
Arcybiskup Gnieźnieński sprawuje opiekę nad działalnością Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej przez mianowanego przez siebie Diecezjalnego Asystenta Kościelnego. Konferencja Episkopatu Polski sprawuje opiekę nad działalnością Akcji Katolickiej w Polsce poprzez Krajowego Asystenta Kościelnego.
Art. 6.
Osoby sprawujące funkcje w statutowych organach wykonawczych Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej nie mogą jednocześnie sprawować kierowniczych stanowisk w partiach politycznych (kan. 317 par. 4 KPK).
Art. 7.
Akcja katolicka Archidiecezji Gnieźnieńskiej jako stowarzyszenie katolików świeckich posiadające właściwy sobie charyzmat, współpracuje z innymi stowarzyszeniami katolików świeckich (kan. 328 KPK) i ruchami kościelnymi
Art. 8.
1. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest św. Wojciech i bł. Stanisław Srarowieyski spośród 108 męczenników.
2. Świętem Akcji Katolickiej jest Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata.
3. Akcja Katolicka posiada swój sztandar i hymn.

ROZDZIAŁ II
Cel i działalność Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Art. 9.
1. Celem Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.
2. Akcja Katolicka Archidiecezji Gnieźnieńskiej realizuje swój cel przez:
a. pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie,
b. przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego,
c. zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej,
d. kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym
Art. 10.
Akcja Katolicka Archidiecezji Gnieźnieńskiej może prowadzić:
1. działalność oświatową i wychowawczą,
2. działalność kulturalną i informacyjno-wydawniczą,
3. działalność dobroczynną,
4. działalność turystyczno-sportową,
5. działalność gospodarczą.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej - ich prawa i obowiązki
Art. 11.
Wśród członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej wyróżnia się:
1. zwyczajnych,
2. wspierających.
Art. 12.
1. Członkiem zwyczajnym Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej może zostać katolik świecki, który ukończył 16 rok życia.
2. Przyjęcie do Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieński poprzedza odbycie rocznego stażu kandydackiego. W uzasadnionych przypadkach staż kandydacki może być skrócony.
3. Dzieci i młodzież od 8 do 16 roku życia uczestniczące w działalności Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej mają status kandydata.
4. Członek zwyczajny Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej może należeć do innych stowarzyszeń, które nie sprzeciwiają się wartościom chrześcijańskim i zasadom nauki społecznej Kościoła.
Art. 13.
1. Warunkiem przyjęcia na członka Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej jest oświadczenie o gotowości wstąpienia do Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej złożone w formie pisemnej, skierowane do Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej
2. Uchwałę w sprawie przyjęcia na członka Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz skrócenia stażu kandydackiego przyjmuje Zarząd Archidiecezjalnego Instytutu na wniosek Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej zawierający opinię Parafialnego Asystenta Kościelnego.
3. Do czasu ustanowienia organów Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej, ich czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, przejmują odpowiednio diecezjalni i parafialni Asystenci Kościelni.
Art. 14.
Członkom zwyczajnym Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej przysługują następujące prawa:
1. udział w przedsięwzięciach podejmowanych przez Akcję Katolicką Archidiecezji Gnieźnieńskiej,
2. czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do władz Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Art. 15.
Do obowiązków członków zwyczajnych Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej należy:
1. realizowanie celów Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej,
2. przestrzeganie postanowień statutu i regulaminu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz stosowanie się do uchwał władz Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej,
3. płacenie składki członkowskiej, ustalonej przez Walne Zebranie członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Art. 16.
Członkiem Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej nie może być ten, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej, zerwał ze wspólnotą kościelną, albo podlega ekskomunice wymierzonej wyrokiem lub dekretem (kan. 316 par. 1 KPK).
Art. 17.
Członkiem wspierającym Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej może być:
1. osoba fizyczna,
2. osoba prawna,
3. zrzeszenia katolickie nie posiadające osobowości prawnej.
Art. 18.
Członkom wspierającym Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej przysługuje prawo udziału w przedsięwzięciach podejmowanych przez Akcję Katolicką Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Art. 19.
Członkostwo w Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej ustaje w przypadku:
1. rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej, złożonej za pośrednictwem Władz Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
2. wykluczenie z Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej uchwałą Zarządu Archidiecezjalnego Instytutu w razie naruszenia przepisów statutu lub regulaminów, z zachowaniem prawa odwołania do Arcybiskupa Gnieźnieńskiego
3. śmierci.

ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Art. 20.
Strukturami organizacyjnymi Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej są:
A. Archidiecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej
B. Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej
A. Archidiecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Art. 21.
Organami Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej są:
1. Rada Archidiecezjalnego Instytutu,
2. Zarząd Archidiecezjalnego Instytutu,
3. Komisja Rewizyjna.
Art. 22.
1. W skład Rady Archidiecezjalnego Instytutu wchodzą prezesi Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
2. Arcybiskup Gnieźnieński może powołać do Rady innych członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Art. 23.
1. rada Archidiecezjalnego Instytutu odbywa zebrania zwyczajne i nadzwyczajne
2. Rada Archidiecezjalnego Instytutu wybiera ze swego grona przewodniczącego zebrania, jego zastępcę i sekretarza, którzy stanowią prezydium zebrania.
3. Zebrania zwołuje prezes Zarządu Archidiecezjalnego Instytutu, a z jego mandatu wiceprezes.
4. Zebrania zwyczajne są zwołane przynajmniej raz w roku, nadzwyczajne w miarę potrzeby lub na żądanie Diecezjalnego Asystenta Kościelnego, Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek 1/4 członków Rady Archidiecezjalnego Instytutu. Zebranie Rady powinno być zwołane w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania lub pisemnego wniosku.
5. Jeżeli urząd prezesa Archidiecezjalnego Instytutu nie jest obsadzony, Zebrania Rady Archidiecezjalnego Instytutu zwołuje Diecezjalny Asystent Kościelny.
Art. 24.
1. Uchwały Rady Archidiecezjalnego Instytutu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
2. Głosowanie jest jawne, a w sprawach personalnych - tajne.
Art. 25.
Do kompetencji rady Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej należy:
1. wybór i odwoływanie członków Zarządu Archidiecezjalnego Instytutu,
2. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
3. wybór i odwoływanie delegata do Rady Krajowej Instytutu Akcji Katolickiej,
4. uchwalenie programów działania Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej w uzgodnieniu z Arcybiskupem Gnieźnieńskim,
5. uchwalenie wysokości i zasad wpłat Parafialnych Oddziałów na rzecz Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej,
6. uchwalenie preliminarza budżetowego Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej,
7. ocena rocznego sprawozdania z działalności Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej,
8. udzielenie absolutorium Zarządowi Archidiecezjalnego Instytutu,
9. ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
10. podejmowanie uchwał w sprawach należących do zakresu działania Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Art. 26.
W skład Zarządu Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej wchodzą:
1. prezes,
2. 2 wiceprezesów,
3. sekretarz,
4. skarbnik,
5. 1-4 członków.
Art. 27.
1. Prezesa Zarządu Archidiecezjalnego Instytutu mianuje Arcybiskup Gnieźnieński spośród trzech kandydatów wybranych przez Radę Archidiecezjalnego Instytutu, przedstawionych przez Diecezjalnego Asystenta Kościelnego.
2. Zarząd Archidiecezjalnego Instytutu wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
Art. 28.
Zarząd Archidiecezjalnego Instytutu pod przewodnictwem prezesa kieruje działalnością Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Art. 29.
Prezes Zarządu Archidiecezjalnego Instytutu reprezentuje Akcję Katolicką Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Art. 30.
Do kompetencji Zarządu Archidiecezjalnego Instytutu należy:
1. wykonywanie uchwał rady Archidiecezjalnego Instytutu,
2. opracowanie programu działalności Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej,
3. zarządzanie majątkiem Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej,
4. przygotowanie projektu preliminarza budżetowego i bilansu rocznego Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej,
5. powoływanie uchwałą Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej,
6. koordynacja i kontrola działalności Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej,
7. składanie rocznych sprawozdań z działalności, przychodów i wydatków Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej Arcybiskupowi Gnieźnieńskiemu, Radzie Archidiecezjalnego Instytutu oraz Zarządowi Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce,
8. współpraca z zarządem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce,
9. współpraca z innymi stowarzyszeniami diecezjalnymi.
Art. 31.
1. Komisja Rewizyjna Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej składa się z pięciu członków.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej z działalności Zarządu Archidiecezjalnego Instytutu,
b. przedkładanie Radzie i Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
c. składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności Radzie Archidiecezjalnego Instytutu,
d. występowanie do rady Archidiecezjalnego Instytutu z wnioskami dotyczącymi absolutorium dla Zarządu Archidiecezjalnego Instytutu,
e. występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego zebrania Rady Archidiecezjalnego Instytutu.
Art. 32.
1. Akcja Katolicka Archidiecezji Gnieźnieńskiej posiada Diecezjalnego Asystenta Kościelnego, który zapewnia łączność z Arcybiskupem Gnieźnieńskim, dba o właściwą formację członków stowarzyszenia oraz czuwa nad czystością doktryny.
2. Diecezjalnego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej mianuje Arcybiskup Gnieźnieński.
3. Diecezjalny Asystent Kościelny ma prawo uczestniczenia w wszystkich posiedzeniach zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Art. 33.
1. Diecezjalny Asystent Kościelny może zgłosić sprzeciw wobec uchwały zarządu i Rady dotyczącej spraw wiary lub moralności.
2. Zgłoszenie sprzeciwu zawiesza uchwałę.
3. O zasadności sprzeciwu rozstrzyga Arcybiskup Gnieźnieński.
4. Uznanie sprzeciwu uchyla uchwałę, oddalenie sprzeciwu nadaje uchwale moc obowiązującą
B. Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Art. 34.
Zarząd Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej powołuje uchwałą Parafialny oddział Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej (POAK).
Art. 35.
Organami Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej są:
1. Walne Zebranie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
Art. 36.
W Walnym Zebraniu ma prawo uczestniczyć każdy członek Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Art. 37.
1. Wale zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne
2. Walne zebrania zwyczajne zwołuje prezes Parafialnego Oddziału przynajmniej raz w roku, nadzwyczajne w miarę potrzeby lub na wniosek Parafialnego oddziału Asystenta Kościelnego, Komisji Rewizyjnej albo też na pisemny wniosek 1/4 członków POAK.
3. Jeżeli urząd prezesa Parafialnego Oddziału nie jest obsadzony, walne zebranie zwołuje Parafialny Asystent Kościelny.
Art. 38.
Do sposobu podejmowania uchwał przez Walne Zebranie Parafialnego Oddziału stosuje się odpowiednio Art. 24 statutu.
Art. 39.
Do kompetencji Walnego Zebrania członków Parafialnego Oddziału należy:
1. wybór i odwoływanie członków Zarządu Parafialnego Oddziału,
2. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału,
3. uchwalanie preliminarza budżetowego Parafialnego Oddziału,
4. uchwalanie wysokości składem członkowskich,
5. ocena rocznego sprawozdania z działalności POAK w parafii,
6. udzielanie absolutorium Zarządowi Parafialnego Oddziału,
7. ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału,
8. podejmowanie uchwał w sprawach należących do zakresu działania POAK w parafii.
Art. 40.
Inicjatywy ponadparafialne podejmowane przez POAK muszą być uzgadniane z Zarządem Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Art. 41.
W skład Zarządu Parafialnego Oddziału wchodzą:
1. prezes,
2. wiceprezes,
3. sekretarz,
4. skarbnik,
5. 1-4 członków.
Art. 42.
1. Prezesa Zarządu Parafialnego Oddziału mianuje Arcybiskup Gnieźnieński spośród trzech kandydatów wybranych przez Walne Zebranie, przedstawionych przez Parafialnego Asystenta Kościelnego.
2. Zarząd Parafialnego Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
Art. 43.
Prezes Zarządu parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej reprezentuje Parafialny Oddział Akcji katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej w sprawach wewnętrznych stowarzyszenia.
Art. 44.
Do kompetencji Zarządu Parafialnego Oddziału należy:
1. kierowanie działalnością Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej w parafii,
2. opracowanie planów działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej w parafii, w uzgodnieniu z Parafialnym Asystentem Kościelnym,
3. zarządzanie majątkiem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej,
4. przygotowanie projektu preliminarza budżetowego i bilansu rocznego,
5. zajmowanie stanowiska w bieżących sprawach Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej w parafii,
6. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
7. składanie sprawozdań z działalności Parafialnego oddziału, z przychodów i wydatków Walnemu Zebraniu Parafialnego Oddziału i Zarządowi Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej,
8. wnioskowanie do Zarządu Archidiecezjalnego Instytutu o przyjęcie kandydatów na członków lub skreślenie z listy członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej,
9. wykonywanie uchwał Zarządu Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej i współpraca z nim,
10. współpraca z innymi stowarzyszeniami, ruchami i grupami działającymi w parafii.
Art. 45.
1. Komisja Rewizyjna Parafialnego Oddziału składa się z trzech członków.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału należy:
a. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności finansowej Zarządu POAK,
b. występowanie do Walnego Zebrania i Zarządu POAK z nioskami pokontrolnymi oraz z żądaniem usunięcia uchybień,
c. składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
d. występowanie do Walnego Zebrania POAK z wnioskiem dotyczącym absolutorium dla Zarządu POAK,
e. występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania POAK.
Art. 46.
1. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej posiada Asystenta Kościelnego, który zapewnia łączność Oddziału z Arcybiskupem Gnieźnieńskim, dba o właściwą formację członków oraz czuwa nad czystością doktryny.
2. Parafialnym Asystentem Kościelnym jest mianowany przez Arcybiskupa Gnieźnieńskiego z zasady proboszcz parafii, a w uzasadnionej sytuacji inny kapłan
3. Parafialny Asystent Kościelny ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu, Walnym Zebraniu i Komisji rewizyjnej Parafialnego Oddziału.
Art. 47.
1. Parafialny Asystent Kościelny może zgłosić sprzeciw wobec uchwały Zarządu lub Walnego Zebrania Parafialnego Oddziału w sprawach dotyczących wiary i moralności.
2. Do zgłoszonego sprzeciwu Parafialnego Asystenta Kościelnego stosuje się Art. 33 statutu.

ROZDZIAŁ V
Zasady sprawowania funkcji
Art. 48.
Działalność organów Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej w sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem określają regulaminy uchwalone przez te organy, zatwierdzone w Archidiecezji Gnieźnieńskiej przez Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, a w zakresie ogólnopolskim - przez Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej w Polsce.
Art. 49.
Kadencja Zarządów, Komisji Rewizyjnych, delegatów do rady Krajowego Instytutu oraz powołanych członków Rad trwa trzy lata.
Art. 50.
Członek Zarządu nie może by jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej.
Art. 51.
1. Zarząd Archidiecezjalnego Instytutu, Zarząd Parafialnego Oddziału oraz poszczególni członkowie tych Zarządów mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Arcybiskupa Gnieźnieńskiego.
2. Przepisy te stosuje się odpowiednio do Rady Archidiecezjalnego Instytutu oraz do poszczególnych członków tej Rady.

ROZDZIAŁ VI
Majątek Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Art. 52.
Majątek Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej składa się z majątku Archidiecezjalnego Instytutu i Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Art. 53.
Majątek Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej tworzą:
1. składki członkowskie,
2. darowizny,
3. spadki i zapisy,
4. dochody z własnej działalności gospodarczej,
5. dochody z ofiarności publicznej organizowanej za zgoda Arcybiskupa Gnieźnieńskiego,
6. ruchomości, nieruchomości i dochody z praw majątkowych.
Art. 54.
W sprawach majątkowych Akcję Katolicką Archidiecezji Gnieźnieńskiej reprezentują daj członkowie Zarządu: prezes, jego zastępca lub skarbnik.

ROZDZIAŁ VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Art. 55.
Statut Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej może zmienić Arcybiskup Gnieźnieński z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Archidiecezjalnego Instytutu uchwalony większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.
Art. 56.
1. Akcję Katolicką Archidiecezji Gnieźnieńskiej lub jej Parafialne Oddziały może rozwiązać lub czasowo zawiesić Arcybiskup Gnieźnieński z własnej inicjatywy, lub na wniosek rady Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej uchwalony większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.
2. Likwidatora rozwiązanej Akcji Katolickiej w Archidiecezji Gnieźnieńskiej wyznacza Arcybiskup Gnieźnieński
3. W przypadku rozwiązania Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej majątek Instytutu Archidiecezjalnego, pozostały po likwidacji, staje się własnością Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Art. 57.
Obecny statut zatwierdzony jest na okres pięciu lat od dnia podpisania przez Arcybiskupa Gnieźnieńskiego.

Powyższy Statut Akcji Katolickiej
Archidiecezji Gnieźnieńskiej
zatwierdzam
/-/ + Henryk J. Muszyński
Arcybiskup
Metropolita Gnieźnieński
Gniezno, dnia 3 czerwca 2000 r,
 
Wróć do spisu treści